Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS số 2 xã Quan Hồ Thẩn

Thôn Lao Chải - xã Quan Thần Sán - Si Ma Cai-Lào Cai
0334716266
thcsquanthansan-smc@laocai.edu.vn